PUNCTELE DE VEDERE ALE CONSILIULUI DIRECTOR AL UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI FATA DE PROBLEMELE ACTUALE CE SE PETREC IN MEDIERE

Punctele de vedere ale Consiliului Director al Uniunii Mediatorilor Bancari faţă de probleme actuale dezbătute privind medierea, activitatea mediatorilor, aplicarea art. 6, 24, 75 şi Art. III din Legea nr. 370/2009

Considerăm că termenul prevăzut de Art. III din Legea nr. 370/2009, care a instituit obligaţia Consiliului de mediere (CM) de a pregăti şi desfăşura alegeri până la data de 6 ianuarie 2010, este nerealist, dar aceasta nu scuteşte de răspundere CM pentru că nici nu a consultat mediatorii şi nu a organizat alegerile până la acest termen imperativ al legii.

Uniunea Mediatorilor Bancari (UMB) apreciază ca nejustificată condiţionarea alegerilor de acordarea unei perioade de 6 luni pentru constituirea mediatorilor în asociaţii şi abia apoi să se discute şi să se aprobe calendarul alegerilor, ceea ce ar lungi ilegal termenul de desfăşurare a alegerilor de la o lună la un an de la intrarea legii în vigoare.

Prin urmare, UMB solicită Consiliului de mediere să finalizeze consultările cu toate asociaţiile, să ţină cont de opiniile acestora şi să stabilescă în cel mai scurt timp posibil, data, regulamentul şi calendarul de desfăşurare a viitoarelor alegeri pentru membrii CM.

Referitor la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidaţi la funcţia de membru al CM, considerăm că noua lege este suficient de clară, stabilind că “Orice mediator autorizat care se regăseşte pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea art.17 alin.(6) din Lege nr.192/2006 cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege”, rezultând că nu trebuie adăugate condiţii suplimentare, mediatorii fiind cei care vor cântări celelalte calităţi şi competenţe ale celor care doresc să candideze la funcţia de membru în CM.

Privind prevederea potrivit căreia „Art. 24. Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale (…), UMB consideră că mediatorii nu ar putea să-şi desfăşoare activitatea în afara unei forme asociative, că pot să aleagă asociaţiile naţionale sau locale în care să se înscrie sau să constituie altele, „în condiţiile legii”, înscrierea sau retragerea făcându-se liber, potrivit statutelor acestor asociaţii.

Legea nu stabileşte un termen determinat pentru asociere faţă de termenul imperativ de desfăşurare al acestora, nu stabileşte sancţiuni pentru neasociere, aşa că nimeni nu poate impune condiţionarea alegerilor de constituirea mediatorilor în asociaţii şi sancţionarea celor neasociaţi.

Deasemenea, considerăm că mediatorii care sunt membri ai mai multor asociaţii, trebuie să îşi declare la alegeri asociaţia în numele căreia candidează şi faţă de care se stabileşte reprezentarea, participarea la comisii, consultarea, în rest fiind liber să activeze, să cotizeze şi să susţină orice asociaţie.

În schimb, apreciem ilegală susţinerea unor asociaţii care au dat membri în primele două CM, ca viitorii membri ai CM să fie desemnaţi de asociaţii indirect, faţă de prevederea expresă din art.17, alin.(3) din lege „(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi”.

Reprezentantul nostru a mai cerut ca necesară separarea asociaţiilor profesionale înscrise în Registrul naţional de firmele înscrise ca furnizori de formare şi constituirea unor comisii în baza prevederilor legii, cum ar fi comisia consultativă din reprezentanţi ai asociaţiilor, alta pentru consultarea furnizorilor de formare, comisia de disciplină, dar nu susţinem un senat al mediatorilor.

La art. 75 “Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde îşi exercita activitatea.”

Trebuie abrogată menţiunea “în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor” şi trebuie adăugată “şi alte persoane”, pentru a nu exista discriminare faţă de alţi mediatori, de ex. psihologi, ş.a.

Considerăm că până la abrogarea/modificarea menţiunii, trebuie să informăm respectivele uniuni profesionale asupra practicării medierii numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator autorizate potrivit legii 192/2006 şi să se comunice refuzul autorizării celor care doresc să practice altfel medierea.

Referitor la Tabloul mediatorilor, având în vedere că în 2009 CM nu s-a achitat de obligaţiile stabilite de lege şi ROF, ţinând cont de lipsa de promovare şi exercitare a profesiei şi criza financiară, solicităm ca jumătate din taxa de administrare plătită în anul 2009 să fie transferată pentru 2010, iar CM să transmită de urgenţă tabele cu toţi mediatorii autorizaţi la instanţe, parchete, poliţie.

Considerăm că modificarea art. 6 din Lg 192/2006 prin Lg. 370/2009, constituie un progres pentru promovarea şi dezvoltarea medierii ca alternativă nejudiciară la soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, apreciem paşii deosebit de importanţi făcuţi de Ministerul Justiţiei prin includerea în programul de guvernare a medierii la modalităţile de reformare a justiţiei în Romania, prin informarea părţilor asupra avantajelor şi procedurii medierii şi mai ales îndrumarea căre mediere de către magistraţi şi celelalte organe judiciare şi jurisdicţionale, dar mai ales prin deschiderea manifestată de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România pentru campania “Judecătorii susţin medierea”, asociaţia noastră urmând să colaboreze la campanie.

UMB va desemna reprezentanţi pentru următoarele întâlniri cu CM şi în comisia consultativă, cere membrilor CM implicare responsabilă, respectarea şi aplicarea legilor şi actelor normative interne, încetarea tensiunilor şi intereselor partizane, solicită prezentarea de urgenţă de propuneri de modificare a ROF al CM şi Regulamentului privind alegerile, ca fiind prioritare şi esenţiale.

Uniunea Mediatorilor Bancari îşi exprimă disponibilitatea pentru susţinerea reciprocă a asociaţiilor în acţiuni de promovare a medierii şi pregătire a mediatorilor, va dezvolta relaţionarea cu cetăţenii, instituţiile statului şi alte organizaţii profesionale, va colabora cu Consiliul de mediere pentru dezvoltarea medierii şi cadrului normativ, va acţiona pentru constituirea unui corp profesional al mediatorilor viabil, unitar, activ, implicat în implementarea legialaţiei specifice româneşti şi europene.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari