LANSAREA PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENRU ELEVI, ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII” ID:60390

EUROTRAINING SOLUTION SRL cu sediul în Calea Plevnei, nr.139, Corp B, Parter, Camera 17, sector 6, Bucureşti în parteneriat cu SC Asti Automation SRL, SC Excelent SRL, SC Romimpianti Trading SRL, Teset Austria GmbH, Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu – Ploieşti, Colegiul Tehnic Elie Radu, Grupul Şcolar Industrial 1 Mai – Ploieşti, Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti, Grupul Şcolar Tehnologic Ion Mincu, Grupul Şcolar Industrial Minier Rovinari, Colegiul Naţional Cantemir Vodă, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gheorghe Airinei, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Enterprise Business Systems SRL derulează începând cu data de 01.09.2010 proiectul multi-regional, „STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI, ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII”, co-finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/60390 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” şi Eurotraining Solution SRL, în calitate de Beneficiar/ Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic –Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de ordonator de credite. Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Valoarea totală a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenÅ£a financiară nerambursabilă este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR ÅŸi 1287098,70-buget naÅ£ional ).
Proiectul se implementează în Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia şi Sud-Vest Oltenia pe o perioadă de 30 de luni.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea cunostinţelor practice şi aptitudinilor specifice ale grupului ţintă pe domeniul de pregătire ales, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară a acestuia, precum şi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
• Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin accesul la oportunităţi de pregătire practică concordante cu piaţa muncii din fiecare domeniu
• Creşterea abilităţii elevilor de a-şi alege şi adapta parcursul de carieră la capacităţile şi nevoile proprii, prin participarea acestora la sesiuni de consiliere vocaţională şi de carieră
• Creşterea gradului de conştientizare asupra nevoii de pregătire practică în rândul elevilor şi a beneficiilor acesteia, prin dezvoltarea unei campanii de informare şi conştientizare
Proiectul vizează pregătirea viitorului absolvent pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii şi ale viitorului angajator, asigurând în acelaşi timp contactul elevilor cu cerinţele şi condiţiile specifice angajatorilor din domeniul de activitate ales. Specializările pentru care se vor organiza stagii de practică sunt următoarele: matematică-informatică, automatizări, mecatronică, tehnică de calcul, telecomunicaţii, electronică şi electrotehnică, CAD, electrotehnică şi electromecanică, metrologie, ecologie şi protecţia mediului.
Proiectul oferă 4058 de locuri de practică, în baza unui parteneriat solid între 10 unităţi de învăţământ şi 5 angajatori şi consiliere vocaţională pentru 1000 de elevi, oferind acces la programe educaţionale tehnice desprinse din realitatea economică prin parcurgerea unor module de pregătire ce pun accent pe tehnologii moderne.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, BucureÅŸti
Tel: 021 313 01 64
Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Radulici, Responsabil Informare ÅŸi Publicitate
Autoritatea contractantă: AM POSDRU – Str.Scărlatescu,nr.17-19,sector 1, Bucureşt