LANSAREA PROIECTULUI „Program complex de stagiu de pregătire practică pentru studenţii de la facultăţi cu profil agronomic pentru a deveni manageri performanţi în mediul rural European”

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII cu sediul în Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, Asociaţia “Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Giurgiu”, SC Natura SRL şi Fundaţia Profesor Constantin Popovici derulează începând cu data de 01.08.2010 proiectul multi-regional, „Program complex de stagiu de pregătire practică pentru studenţii de la facultăţi cu profil agronomic pentru a deveni manageri performanţi în mediul rural European”, co-finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/61636 încheiat între FUNDAŢIA INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, în calitate de Beneficiar şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic –Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de ordonator de credite. Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.152.167,47 RON,din care asistenÅ£a financiară nerambursabilă este de 1.781.590,47 RON ( 30,000 – FEDR ÅŸi 246.170,14-buget naÅ£ional ).
Proiectul se implementează în Bucureşti – Ilfov, Sud-Muntenia şi Centru pe o perioadă de 36 de luni.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale studenţilor din regiunile menţionate mai sus prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în domeniul managementului rural, promovând oportunităţile egale de acces la instruirea practică pentru tineri bărbaţi şi femei.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
• Sprijinirea tinerilor din Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Centru pentru a accede la programul de stagii de pregătire practică pentru specializarea în managementul rural şi, implicit, crearea, dezvoltarea şi menţinerea propriei afaceri în mediul rural
• Formarea aptitudinilor manageriale specifice mediului rural şi facilitarea demarării, dezvoltării şi susţinerii de activităţi în managementul rural pentru dezvoltarea mediului rural european
Prin realizarea obiectivelor sale proiectul contribuie la reducerea şomajului în mediul urban concomitent cu reducerea decalajului de nivel educaţional teoretic şi practic în rândul studenţilor.
Proiectul urmăreşte creşterea gradului de ocupare a studenţilor prin implicarea în managementul rural care va conduce la dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor tinerilor, crearea de noi afaceri, crearea de noi locuri de muncă, atragerea de finanţări nerambursabile pentru mediul rural din România, încheierea şi consolidarea de parteneriate cu România – reţele între diferite instituţii din spaţiul comunitar, creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene în mediul rural.
Grupul ţintă al proiectului îl constituie 500 de tineri studenţi de la facultăţi cu profil agronomic din Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Centru care doresc să deprindă abilităţi în domeniul managementului în mediul rural, nu au definit clar traseul profesional, nu au calificarea şi cunostinţele presupuse de ocuparea unui loc de muncă în domeniul proiectelor comunitare şi nici posibilităţi a se instrui contracost, sunt doritori de a-şi iniţia afaceri proprii în mediul rural.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
INSTITUTUL NAÅ¢IONAL PENTRU ÃŽNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
Adresa: Şos.Olteniţei, Nr.103
Tel: 021 332 18 06
Fax: 021 332 18 06
Email: luisa.radulici@inimm.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Rădulici, Responsabil Informare şi Publicitate
Autoritatea contractantă: AMPOSDRU – Str.Scărlatescu,nr. 17-19,sector 1, Bucureşti