ÎNCHIDEREA PROIECTULUI: “Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică a autorităţior administraţiei publice locale, în comuna Vorniceni, judeţul Botoşani”

Comuna Vorniceni, judetul Botoşani, în calitate de Beneficiar, a implementat Proiectul “Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică a autorităţior administraţiei publice locale, în comuna Vorniceni, judeţul Botoşani”, cod SMIS 12462.


Proiectul a fost cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 433.379,00 lei, din care:

  • 368.372,15 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • 56.339,27 lei – valoarea eligibila nerambursabilă din bugetul naÅ£ional
  • 8.667,58 lei – cofinanÅ£area eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de întărirea capacităţii de reglementare şi planificare strategică a administraţiei publice locale din comuna Vorniceni, în vederea îmbunătăţirii politicilor publice la nivel local, cu impact asupra creşterii calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor

Proiectul şi-a îndeplinit scopul, acela de a crea cadrul strategic necesar investiţiilor în vederea dezvoltǎrii durabile a comunitǎţii locale din comuna Vorniceni.

Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din cele 62 de persoane cu normă întreagă şi o persoană cu jumatate de normă prevăzute in organigrama beneficiarului, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, atât salariaţi ai Primăriei comunei Vorniceni, cât şi angajaţi ai serviciilor publice aflate in subordinea beneficiarului.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului au fost: instruirea specializată a resurselor umane, consultanţă în managementul proiectului finanţat, elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei, realizarea unui sondaj de opinie, promovarea şi publicitatea proiectului, evaluarea şi monitorizarea proiectului.

Proiectul a fost implementat în decursul unei perioade de 12 luni, în comuna Vorniceni, judeţul Botoşani.

 

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate: creşterea numărului de administraţii publice locale care au o strategie de dezvoltare; conştientizarea la nivelul angajaţilor Primăriei comunei Vorniceni privind necesitatea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor şi a utilizării raţionale a resurselor; îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi creşterea competitivităţii la nivel local şi regional; creşterea gradului de absorbţie a finanţărilor nerambursabile şi îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de a implementa proiectele cu eficienţă şi eficacitate; creşterea gradului de informare a comunităţii locale cu privire la dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse; furnizarea unui model de bună practică atât pentru alte instituţii publice cât şi pentru societatea civilă.

Pentru mai multe informaÅ£ii despre derularea proiectului, vă rugăm să contactaÅ£i Comuna Vorniceni – JudeÅ£ul BotoÅŸani – persoană juridică de drept public, cu sediul în comuna Vorniceni, judeÅ£ul BotoÅŸani, cod poÅŸtal 717470, telefon/fax 0231-563.533, persoană de contact Dl. Prof. Ovidiu Corleciuc – Manager de proiect ÅŸi Primar al comunei Vorniceni, precum ÅŸi la adresa de poÅŸtÇŽ electronicÇŽ: primaria_vorniceni@yahoo.com