Cursanţii de azi, calificaţii de mâine din industrie şi servicii

COMUNICAT DE PRESA

23.08.2011

Solid Consult Time SRL derulează, în perioada iunie 2011 – decembrie 2012, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, proiectul „Cursanţii de azi, calificaţii de mâine din industrie şi servicii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 – „Acces şi participare la formare profesională continuă”.

Proiectul „Cursanţii de azi, calificaţii de mâine din industrie şi servicii” vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii, competitivităţii forţei de muncă prin creşterea gradului de participare a persoanelor angajate pe piaţa muncii la programele de formare profesională continuă, destinate (re)calificării a 112 angajaţi.

Proiectul intervine, astfel, în sensul corectării dezechilibrelor existente pe piaţa muncii, datorate deficitului de competenţe şi/ sau personal calificat în sectoarele de activitate cu valoare adăugată; nevoii de creştere a nivelului de calificare şi de adecvare a calificărilor la cerinţele pieţei muncii, proiectul îi răspunde prin adaptarea ofertei privind formarea profesională continuă la cerinţele solicitate la locul de muncă (vizând înlăturarea riscului de excludere de pe piaţa muncii datorată lipsei/ deficitului de competenţe).

În vederea realizării obiectivului propus, sunt asumate dezvoltarea serviciilor integrate de informare/ orientare/ consiliere/ formare profesională şi asigurarea calităţii şi accesului la aceste servicii. Urmează, astfel, a fi desfăşurate activităţi de conştientizare a beneficiilor FPC asupra ocupabilităţii: pentru angajaţi – stabilitatea ocupării, şanse de progres în carieră; pentru agenţii economici – productivitate, calitate, competitivitate.

Campania de informare asupra oportunităţilor de dezvoltare a resurselor umane oferite prin intermediul proiectului, de conştientizare a nevoii de formare profesională a angajaţilor în scopul obţinerii unei calificări complete şi actuale se adresează, deopotrivă, agenţilor economici şi angajaţilor acestora, formarea continuă fiind promovată ca pârghia necesară asigurării flexibilităţii forţei de muncă, prin urmare ca factor de susţinere a firmei/ individului, în vederea menţinerii/ competitivităţii.

Aşadar, activitatea de informare va viza agenţii economici din industrie şi servicii ai căror angajaţi sunt potenţiali beneficiari ai cursurilor de (re)calificare oferite în cadrul proiectului şi 300 persoane active pe piaţa muncii, în domeniile anterior menţionate: la nivelul agenţilor economici vor fi promovate utilitatea şi relevanţa oportunităţilor de dezvoltare a resurselor umane proprii, oferite prin intermediul proiectului (actualizare adaptare, a competenţelor angajaţilor, respectiv corelarea nevoii de pregătire a personalului cu exigenţele pieţei muncii); angajaţii vor fi informaţi cu privire la specificul şi nivelul de calificare reclamate de angajatori.

Atragerea în proiect a grupului ţintă se va realiza prin încheierea de acorduri parteneriale cu agenţii economici, 112 dintre angajaţii acestora, urmând a participa la activităţile de orientare/ consiliere/ formare profesională.

Rezultatele proiectului vor fi maximizate prin diseminarea către alţi furnizori de formare, prin crearea unei reţele de minim 10 parteneriate pentru FPC. Serviciile de orientare/ consiliere profesională vor fi dezvoltate în scopul corelării aptitudinilor/ competenţelor individuale şi a potenţialului de muncă – de o parte şi nevoile pieţei muncii – de altă parte (echilibru şi diagnoza muncii).

În vederea creşterii nivelului de calificare a forţei de muncă, vor fi autorizate CNFPA 6 programe de FPC, în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii, a căror implementare vizează diminuarea fenomenului de inadecvare a instruirii angajaţilor la specificul unor calificări pentru care se înregistrează o cerere ridicată. La finalul cursurilor de formare participanţii vor primi o subvenţie aferentă nivelului de calificare absolvit şi certificatul de calificare.