Baz? de aplica?ii practice agro-mecanice cu sisteme inteligente de monitorizare în gr?dini, solarii ?i livezi

Universitatea POLITEHNICA din Bucure?ti, are deosebita pl?cere de a v? informa în leg?tur? cu finalizarea proiectului „Baz? de aplica?ii practice agro-mecanice cu sisteme inteligente de monitorizare în gr?dini, solarii ?i livezi” (BAPRAGROSIM), finan?at din Fondul de Dezvoltare Institu?ional? 2018, de c?tre CNFIS (Consiliul Na?ional pentru Finan?area Înv???mântului Superior).

Obiectivul general a constat în dezvoltarea bazei de practic? a Facult??ii de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB) din Universitatea Politehnica din Bucure?ti (UPB) ?i utilizarea ei pentru dezvoltarea aptitudinilor de munc? pentru studen?ii de la specializ?rile MIAIA (Ma?ini ?i Instala?ii pentru Agricultur? ?i Industria Alimentar?) ?i IDRD (Ingineria Dezvolt?rii Rurale Durabile), în scopul inser?iei pe pia?a muncii, prin corelarea cuno?tin?elor teoretice cu abilit??ile practice. Obiectivele specifice au fost:

  • asigurarea unei baze ?tiin?ifice, biotehnice în m?sur? s? asigure preg?tirea ?i formarea profesional? a studen?ilor facult??ii
  • între?inerea ?i îmbun?t??irea echipamentelor folosite pentru mecanizarea lucr?rilor agricole în gr?dini, livezi ?i solarii
  • înfiin?area ?i între?inerea de culturi legumicole în scop didactic
  • utilizarea robo?ilor de dimensiuni mici în scopul monitoriz?rii factorilor de cre?tere a unor culturi agricole.

Pe perioada de implementare a proiectului au fost îndeplini?i urm?torii indicatori:

– cel dintâi indicator atins a fost îmbun?t??irea bazei materiale prin achizi?ionarea mai multor kit-uri de lucru sau de repara?ie pentru echipamentele existente în laboratoarele facult??ii;

– au fost completate lunar rapoarte de activitate de c?tre membrii echipei de implementare;

– raportul final de activitate este în curs de redactare ?i va fi gata pân? la finalizarea proiectului;

– abilit??ile practice a studen?ilor au crescut prin prisma faptului c? le-au fost prezentate procesele echipamentelor de lucru în agricultur?, disponibile în baza material? a facult??ii;

– au fost create aplicatii simple pentru dispozitive mobile ce ruleaza in sistemul de operare Android pentru controlul unui robot de dimensiuni mici, dar si pentru inregistrarea datelor de la masuratorile efectuate in scopul monitorizarii factorilor pedoclimatici din solarii, gradini, livezi si vii

– au fost publicate rezultate experimentale în 5 articole ?tiin?ifice în cadrul unor conferin?e na?ionale/interna?ionale. Doua articole au fost publicate deja: unul în volumul conferin?ei ISB-INMA TEH’ 2018 International Symposium (http://isb.pub.ro/isbinmateh.html), iar celalalt in cadrul conferintei TE-RE-RD 2018 (http://www.tererd.pub.ro/). Alte trei articole au fost acceptate spre publicare: doua în volumul conferin?ei 47th International Symposium „Actual Task on Agricultural Engineering” (http://atae.agr.hr/propositions.htm), aceasta având loc în perioada 05.03 – 07.03.2019 si inca unul in cadrul conferintei SGEM Vienna GREEN 2018 (https://sgemviennagreen.org/index.php/sgemviennagreen-callforpaper/call-for-papers), pentru acestea trei fiind achitate din bugetul proiectului taxele de participare;

Pentru mai multe informa?ii privind proiectul „Baz? de aplica?ii practice agro-mecanice cu sisteme inteligente de monitorizare în gr?dini, solarii ?i livezi” (BAPRAGROSIM), pute?i contacta echipa proiectului la:

Universitatea POLITEHNICA din Bucure?ti

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucure?ti

Tel: 021/4029648

Fax: 021/318.10.18

e-mail: constantin.gabriel.alex@gmail.com