Anunt selectie manager – ID 57406 – MAI 2012

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406
Beneficiar: INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI

ANUNÅ¢ SELECÅ¢IE MANAGER PROIECT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, este beneficiar al proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, cod contract POSDRU/87/1.3/S/57406, finanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
In vederea selectării managerului de proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani invită persoanele interesate să depună un dosar de candidatură, care să cuprindă următoarele:
1. o scrisoare de interes în vederea includerii acestora în procesul de selecţie;
2. cv Europass;
3. acte doveditoare, certificate „Conform cu originalul” de conducerea institutiei.

Descrierea postului: manager proiect, expert de tip A, termen lung, persoană abilitată să iniţieze, să planifice, să monitorizeze şi să controleze întregul proiect.

Cerinţe specifice:
– Managerul de proiect este persoana abilitată să iniÅ£ieze, planifice, monitorizeze ÅŸi controleze întregul proiect, să coordoneze echipele la nivel local (jud. BotoÅŸani) ÅŸi multiregional (NE, NV, BucureÅŸti-Ilfov), să asigure relaÅ£ii cu mediul extern, să respecte legislaÅ£ia în vigoare;
– Să cunoască tehnici de management al resurselor umane, managementul conflictului, managementul riscului;
– Să aibă competenÅ£e de comunicare în condiÅ£ii de non-discriminare ÅŸi de lucru în echipă.
Condiţiile de participare (cf. Formularului de aplicaţie):
– experienţă de peste 10 ani în funcÅ£ii de conducere inclusive pe proiecte cu finanÅ£are de la uniunea Europeană, răspunzând de calitatea activităţilor desfăşurate.

Scrisorile de interes se pot transmite prin poştă sau direct la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani, până la data de 25 mai 2012, orele 15.00.
Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, BotoÅŸani, tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052
Inspector Åžcolar General,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei