CONSILIUL DE MEDIERE INCEARCA SA ORGANIZEZE ALEGERI CU INCALCAREA LEGII SI A DREPTURILOR MEDIATORILOR

EI SUNT MEMBRII ILEGALI AI CONSILIULUI DE MEDIERE CARE SFIDEAZA LEGILE TARII, DREPTURILE SI LIBERTATILE MEDIATORILOR

copnsiliu.jpg

Consiliul de mediere a publicat în luna august o serie de hotărâri privind organizarea alegerilor pentru membrii următorului consiliu, care în loc să stabilească calendarul şi procedura alegerilor fireşti potrivit reglementărilor legale şi interne în vigoare, a bulversat corpul profesional al mediatorilor din România, prin noi reguli arbitrare, abuzive şi ilegale.

După stabilirea unor reguli şi criterii similare pentru alegerile anterioare de la 23.05.2009 care au dus la contestarea acestora, la nevalidarea timp de aproape 5 luni de către ministrul justiţiei a actualilor membri ai consiliului aleşi în condiţii ilegale, la validarea incorectă şi ilegală de la 13.10.2009, s-a ajuns din nou la alegeri după 2 ani de mandat şi după ce între timp aceşti membri ai consiliului au refuzat organizarea de alegeri în termen de o lună de la intrarea în vigoare a legii nr. 370/2009, adică până la 06.01.2010.

De atunci şi până acum, timp de peste un an şi jumătate, au tergiversat alegerile din motive neîntemeiate, rea-voinţă, incompetenţă şi din cauza obsesiei pentru putere şi bani, inclusiv invocând neconstituţionalitatea art. III din legea 370/2009, printr-o excepţie procesuală respinsă sa neîntemeiată de Curtea Constituţională nr. 447/07.04.2011 publicată în M.Of.R. nr. 485/08.07.2011.

Pentru membrii CM nu este nimic mai simplu să încalce în mod repetat legile, propriul R.O.F. şi propriile hotărâri, să refuze dezbaterile publice ale actelor normative aprobate fără transparenţă decizională, să consulte formal şi să mintă că aceste hotărâri sunt urmarea propunerilor reprezentanţilor asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, când de fapt este produsul câtorva persoane care impun condiţii ilegale numai ca să se menţină şi în al treilea mandat în fruntea mediatorilor, ale căror drepturi şi interese le încalcă, pentru a menţine medierea într-o stare cvasi- necunoscută şi slab implementată, deşi este foarte necesară pentru societate şi este promovată de Comisia Europeană, ca o alternativă la justiţie apreciată în U.E., SUA şi alte state.

Deşi reprezentanţii celorlalte peste 40 de asociaţii care nu au membri în consiliu cer de peste un an modificarea ROF al CM, Regulamentului de organizare a alegerilor şi calendarul acestora, făcând propuneri pertinente şi constructive, deşi calendarul şi procedura alegerilor trebuiau adoptate măcar cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea mandatelor la 13.10.2011, până acum nu s-a făcut nimic şi, deodată, încep să fie emise hotărâri pregătitoare cu multe articole deja contestate de unele asociaţii şi mediatori.

Dovadă a incompetenţei în materie legislativă şi obiectivelor oculte urmărite în restricţionarea drepturilor mediatorilor de a alege şi a fi ales în CM sunt şi discuţiile din şedinţele din 28 şi 29.07.2011, în legătură cu perioada organizării alegerilor înainte sau după expirarea mandatului de 2 ani (!), cu temeiul alegerilor (art. III din legea 370/2009 – în termen de o lună de la intrarea legii în vigoare sau art. 17 alin. (4) din legea nr. 192/2006 modificată cu legea 370/2009 – care de fapt spune doar că mandatul membrilor CM este de 2 ani!) şi cu definirea mediatorului autorizat.  Din aceste discuţii purtate între persoane necompetente şi cu intenţii oculte, au rezultat următoarele hotărâri:

a) H.CM nr. 2246/29.07.2011 care stabileşte eronat următoarele:

-   la art. 1 că CM hotărăşte «organizarea alegerilor în temeiul art. III teza I din legea 370/2009 înainte de expirarea mandatului CM, în condiţiile legii.»! Dar teza I din legea 370/2009 stabilea că alegerile trebuiau făcute până la 06.01.2010, termen depăşit, caduc de peste un an şi jumătate! Apoi, articolul continuă hilar cu concluzia savantă că se fac alegerile în acest temei, nu la termenul imperativ al legii, ci înainte de expirarea mandatului, adică de 13.10.2011»!

Ca şi când nu era suficientă brambureala şi mixtura abracabradabrantă a celor de mai sus, se mai adaugă că această prostie se organizează « în condiţiile legii» ! Care? Legea bunului plac al membrilkor actualului CM!

-  la art. 2 CM hotărăşte doar să definească noţiunea de «mediator autorizat», deşi sunt suficiente prevederile art. 17 din lege şi din ROF, dar şi cine poate fi înscris în Tabloul mediatorilor, membrii CM devenind brusc responsabili de legalitatea datelor din Tablou, lucru care nu i-a preocupat timp de 4 ani, dar acum vor să îngrădească dreptul de a alege şi a fi ales, de înscrierea în tablou potrivit unor condiţii care exced legii!

– la art. 3 CM hotărăşte «stabilirea calendarului alegerilor Å£inând cont de necesitatea respectării atribuÅ£iilor CM stabilite prin lege», invocarea fiind imprecisă ÅŸi exhaustivă, în condiÅ£iile în care în legea nr. 370/2009 există doar următoarea prevedere generală: «15. La articolul 20, dupa litera m) se introduce o noua literă, litera m^1), cu următorul cuprins: „m^1) organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;”. ÃŽn rest, despre stabilirea calendarului se vorbeÅŸte în R.O.F. al CM la art. 5 “(1) Consiliul este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatori.

Alegerea membrilor Consiliului se face conform Procedurii adoptate prin Hotarâre a Consiliului publicata cu minim sase luni înainte de încetarea mandatului.”

b) H. CM nr. 2528/19.08.2011 – prin care se aprobă la art. 1 (greşit numerotat, de fapt, articol unic) Calendarul privind organizarea alegerilor, din anexă.

– în luna septembrie, când s-a încheiat actualizarea Tabloului mediatorilor NU S-A PREVÄ‚ZUT NICI O ACTIVITATE!

– până la 13.10.2011, când expiră mandatul actualilor membri ai CM, nu s-a stabilit decât constituirea comisiilor electorale, depunerea, analizarea ÅŸi validarea candidaturilor.

Toate celelalte activităţi esenţiale se desfăşoară după ce actualul CM nu mai are un mandat în vigoare, întrucât potrivit art. 17 alineatul (4) din lege „Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani.”

– la „pasul” 12 din calendar, se stabileşte în această anexă a hotărârii, votul timp de 4 zile (nu există nici un organ eligibil în ţară la care alegerile să dureze mai mult de O ZI!) şi nişte măsuri contrare legii: la art. 17, alineatul (3): „Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevazute în R.O.F. a Consiliului de mediere.” şi ROF Art. 5 (1) “Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatori.”

Aici nu este permis votul prin reprezentare şi apare votul prin corespondenţă!

Mai departe, după colectarea prin curier (!) a buletinelor de vot timp de 4 zile, se ia pauză 3 zile(!) şi apoi timp de 3 zile se înregistrează aceste buletine la secretariatul tehnic! Numărarea voturilor şi anunţarea rezultatelor are loc după 7 zile!

Nici nu are sens să ne întrebăm cum se asigură secretul, siguranţa, neînlocuirea buletinelor de vot în asemenea condiţii de alegere, nemaiauzite în România sau altă ţară, la vreun alt organ electiv!

– la „pasul” 17 apare o altă anomalie ÅŸi adăugare unei atribuÅ£ii nepotrivite la lege ÅŸi ROF pentru CM: validarea alegerilor! ÃŽn plus, dacă CM emite ROF, Regulamentul ÅŸi Calendarul alegerilor, precum ÅŸi toate hotărârile anterioare, atât cu reglementare generală, pentru toÅ£i mediatorii, cât ÅŸi în îndeplinirea condiÅ£iilor legale pentru candidaÅ£i, în condiÅ£iile în care unii membri ai CM candidează din nou, se ajunge la o incompatibilitate în cazul acestora pe toată linia!

Mai mult, orice problemă sesizată de comisii este rezolvată tot de CM sau pe baza unor hotărâri anterioare ale acestuia. Ca să nu se întâmple aceasta, noi am propus ca de toată procedura alegerilor să se ocupe o comisie electorală neutră, propunere neacceptată din motive lesne de înţeles: deţinerea controlului absolut asupra alegerilor!

Tocmai acesta este rostul intervenţiei noastre la Camera Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, întrucât membrii Consiliului de mediere au luat multe hotărâri cu conţinut ilegal şi abuziv, iar prin acest control absolut al alegerilor se viciază mult corectitudinea, neutralitatea, incompatibilităţile, obiectivitatea, ceea ce va duce din nou la contestarea alegerilor şi acţiuni în justiţie, care vor face mult rău medierii!

c) H.CM nr. 2529/19.08.2011 – se stabilesc alte măsuri contestabile de către CM:

– la art. 1 se hotărăşte că «până la 15.09.2011 se vor adopta modificările la Regulamentul de organizare a alegerilor membrilor CM, în conformitate cu prezenta hotărâre.»  Pe lângă faptul că acesta trebuia adoptat cu cel puţin 6 luni înaintea expirării mandatului CM la 13.10.2011, se spune că acele modificări se fac după această
hotărâre, nemaicontând celelalte acte normative şi nici nu se prevede pentru transparenţă decizională dezbatere publică şi consultarea mediatorilor şi asociaţiilor profesionale, cum nu s-a făcut nici până acum, având rezultatul explicitat în memoriu!

– la art. 2 se repetă prevederea din Calendarul adoptat prin H. CM nr. 2528 /19.08.2011, prin care se elimină
votul prin reprezentare şi se adaugă votul prin corespondenţă, cu încălcarea prevederilor legii şi ROF prezentate mai sus!

– la art. 4 se stabileşte abuziv votul uninominal, constând în faptul că «fiecare mediator va avea dreptul să voteze un singur candidat înscris pe buletinul de vot», cu încălcarea flagrantă a prevederii legii la art. 17, alineatul (3): „Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevazute în R.O.F. a Consiliului de mediere”.

Deci, mediatorii au dreptul să aleagă de fapt de la 1 la 12 din candidaţii de pe buletinele de vot, NU NUMAI UN CANDIDAT! În plus, în condiţiile stabilite de ROF nu există asemenea prevederi!

– la art. 6 se constituie o comisie de monitorizare a campaniei electorale care să supravegheze respectarea codului etic ÅŸi de deontologie profesională pe durata campaniei. Aceasta nu are atribuÅ£ii ÅŸi competenÅ£e, aÅŸa că este nulă, fiind dată doar ca „praf în ochi”, să risipească bănuielile descrise la lit. b) de mai sus, ultima liniuţă, aÅŸa cum nu s-a Å£inut cont deloc de propunerile ÅŸi cererile Comisiei consultative.

Mai mult, este supravegheat şi consiliul? Mai ales ca s-a adoptat un cod de etică separat pentru aceştia, caz nemaintâlnit în vreo  profesie.